top of page
שכירים החייבים להגיש דוח שנתי

שכירים החייבים להגיש דוח שנתי

 אילו שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה? 

החובה בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה חלה למעשה על כל העצמאים והשכירים במדינת ישראל. על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, כמעט כל שכיר חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. למרות זאת, בפקודת מס הכנסה, קיים סעיף המאפשר לשר האוצר לפטור שכירים מהחובה להגיש דוח שנתי - סעיף 134 א' לפקודת מס הכנסה קובע כי שר האוצר באישור וועדת הכספים של הכנסת רשאי לפטור שכירים מסוימים מהגשת הדוח השנתי.

מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

המקרים בהם שכיר חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה הם:

 • במקרה בו ההכנסה השנתית ממשכורת עומדת על 651,000 ש"ח ומעלה.

 • שכירים הנהנים מהכנסה משכירות בגובה של 338,000 ש"ח ומעלה.

 • שכירים הנהנים מהכנסה מריבית בשיעור של 645,000 ש"ח ומעלה בשנה.

 • שכירים הנהנים מהכנסה כתוצאה ממכירה של ניירות ערך הנסחרות בבורסה בסכום של 811,560 ש"ח ומעלה בשנה.

 • מי שביצע פריסת פיצויים חייבים (פיצויי פרישה החייבים במס) למשך מספר שנות מס, חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה עבור כל שנות הפריסה.

 • שכיר שהכנסתו כללה שכר ספורטאים.

 • הכנסת חוץ - הכנסה שהופקה או נוצרה מחוץ לישראל בסך של 338,000 ש"ח ומעלה בשנה.

 • הכנסה מקצבת חוץ - הכנסה מקצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה לישראל בשל עבודתו בשיעור של 338,000 ש"ח ומעלה.

 • הכנסה מאנרגיה מתחדשת - הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן להפקת אנרגיה מתחדשת או מהכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין שעליהם מותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת בסכום של 99,004 ש"ח ומעלה.

 

בנוסף לכך, חייבים בהגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה גם מי שעומד באחד התנאים הבאים (אצל זוג נשוי באחד מבני הזוג):

 • בעל שליטה בחברה.

 • ההכנסה כללה חלק חייב במס של מענק עקב פרישה מעבודה או של מענק עקב מוות או חלק חייב במס של קצבה שהוונה, ולצורך חישוב המס על סכומים אלה, הותרה פריסת הכנסה למספר שנות מס.

 • מי שהחזיק (הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18) במועד כלשהו בשנת המס:

  • בזכות בחבר בני אדם תושב חוץ למעט בחברה הנסחרת בבורסה.

  • בנכסי חוץ ששווים מעל 1,878,000 ש"ח.

  • חשבונות בתאגידים חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס בסכום כולל של יותר מ-1,878,000 ש"ח.

 • למעט אלו הזכאים לפטור ממס לפי סעיף 14 א או 14 ג לפקודת מס הכנסה.

 • מי שהיה חייב להגיש דו"ח בשנת המס הקודמת, יהיה חייב להגיש דו"ח שנתי גם בשנה שלאחר מכן אלא אם פקיד השומה יפטור אותו מכך.

 

עידן החזרי מס מתמחים בהכנה והגשת הדו"ח השנתי. כאשר אנו מכינים ומגישים עבורך את הדו"ח, את/ה עשוי לחסוך בתשלום המסים. ישנם מס קריטריונים אשר על פיהם ניתן לקבל החזר ממס הכנסה. מומלץ למלא שאלון בדיקת החזרי מס ואנו נחזור אליך עם תשובה. 

ריכזנו כאן חלק מהמקרים שבהם ניתן לבצע החזרי מס.

 השאירו פרטים לבדיקת החזרי מס 

שכירים החייבים להגיש דוח שנתי
עידן המרכז להחזרי מס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי

09:00-16:00

bottom of page